Νέα Επιστημονική Δημοσίευση Αποδεικνύει την Υπερβολική Θνησιμότητα στην Κύπρο κατά την Επιδημία COVID-19.

Σας παρουσιάζουμε πιο κάτω συνοπτικά τα ευρήματα της νέας επιστημονικής δημοσίευσης από την ομάδα του Δρ. Ελπιδοφόρου Σωτηριάδη στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό “Journal of Community Medicine & Public Health“. Οι αριθμοί που εκφράζονται μέσω της επιβεβαιωμένης πλέον αυξημένης θνησιμότητας μας οδηγούν σε τραγικά συμπεράσματα και αμείλικτα ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης της “πανδημίας” CoViD-19, σύμφωνα με τα ευρήματα της ερευνητικής ομάδας:

Ιστορικό: Υπερβολική θνησιμότητα που σχετίζεται με την πανδημία COVID-19 έχει αναφερθεί σε πολλές χώρες. Σκοπός της μελέτης μας ήταν να εξετάσουμε τους υπερβολικούς θανάτους στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε σύγκριση με τη μέση θνησιμότητα που τεκμηριώθηκε κατά την προ-πανδημική περίοδο.

Μέθοδοι και ευρήματα: Πραγματοποιήσαμε διερευνητική στατιστική ανάλυση για να εξετάσουμε τις τάσεις υπερβολικής θνησιμότητας στην Κύπρο χρησιμοποιώντας πίνακες δεδομένων και γραφικές αναπαραστάσεις. Τα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία που αναφέρθηκαν από το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση της υπερβολικής θνησιμότητας σε μια περίοδο 7 ετών (2016-2022). Αναλύθηκαν επίσης οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) σχετικά με τις δόσεις εμβολιασμού SARS-CoV-2 και τους θανάτους που σχετίζονται με τον COVID-19. Μέσα από τη μελέτη μας καταδεικνύουμε μια σημαντική υπερβολική θνησιμότητα από όλες τις αιτίες στον πληθυσμό της Κύπρου, ιδιαίτερα κατά το 2021 και το 2022 ακόμη και μετά την εξαίρεση των θανάτων από τον COVID-19. Αυτή η αυξημένη θνησιμότητα παρατηρείται ιδιαίτερα σε σύγκριση με το πρώτο έτος πανδημίας (2020) και την προ-πανδημική περίοδο. Κατά το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2021, οι συνολικοί θάνατοι παρουσίασαν αύξηση +34,1% και +11,8%, αντίστοιχα, ενώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, οι συνολικοί θάνατοι ήταν 2365, σημειώνοντας αύξηση +30,7%.

Συμπέρασμα: Τα ευρήματά μας εγείρουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο της εκστρατείας εμβολιασμού και άλλες αιτίες στη θνησιμότητα. Επιβάλλεται μια λεπτομερής έρευνα για την αιτία ενός τόσο σημαντικού υπερβολικού αριθμού θανάτων για να διερευνηθούν οι πιθανοί παράγοντες που οδηγούν σε αυτήν την ανησυχητική και ανεξήγητη αύξηση της πληθυσμιακής θνησιμότητας.

Γιατί έγινε αυτή η μελέτη;

  • Η πανδημία COVID-19 αποτέλεσε μια νέα πρόκληση για τη δημόσια υγεία και είχε ως αποτέλεσμα ορισμένες αρνητικές συνέπειες που σχετίζονται με την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης θνησιμότητας από κάθε αιτία.
  • Η υπερβολική θνησιμότητα είναι ένα κρίσιμο μέτρο για τον πραγματικό αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19.

Τι έκαναν και τι βρήκαν οι ερευνητές;

  • Σκοπός της παρούσας μελέτης μας ήταν να εξετάσουμε τους υπερβολικούς θανάτους που σημειώθηκαν στην Κύπρο τα τελευταία τρία χρόνια σε σύγκριση με τη μέση θνησιμότητα που παρατηρήθηκε κατά την προ-πανδημική περίοδο.
  • Τα δεδομένα που αναφέρθηκαν από το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση της υπερβολικής θνησιμότητας στην Κύπρο για μια περίοδο 7 ετών (2016 – 2022).
  • Αναλύθηκαν επίσης πληροφορίες που συλλέγονται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων σε εβδομαδιαία βάση σχετικά με τις δόσεις εμβολιασμού κατά του COVID-19 και τους σχετικούς θανάτους.
    Τα ευρήματα της μελέτης μας κατέδειξαν μια σημαντική, στατιστικά σημαντική, αύξηση της θνησιμότητας (υπερβολική θνησιμότητα) από όλες τις αιτίες στο γενικό πληθυσμό, ιδιαίτερα κατά το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2021 και το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Τι σημαίνουν αυτά τα ευρήματα;

  • Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η υπερβολική θνησιμότητα εμφανίζεται σε πρωτοφανή επίπεδα στην Κύπρο.
  • Με βάση τα ευρήματα της μελέτης μας, συμπεραίνουμε ότι είναι υψίστης σημασίας η διεξαγωγή παρόμοιων μελετών σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και η διασταυρούμενη ανάλυση προκειμένου να αξιολογηθεί έγκαιρα η υπερβολική θνησιμότητα που καταγράφεται στους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς.
  • Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για τη δημόσια υγεία και οι σχετικοί επαγγελματίες πρέπει να διερευνήσουν την τεκμηριωμένη υπερβολική θνησιμότητα στον γενικό πληθυσμό και να προκαλέσουν τις υποκείμενες αιτίες για αυτό το άνευ προηγουμένου αρνητικό αποτέλεσμα για τη δημόσια υγεία.”

Μπορείτε να βρείτε αυτούσια την μελέτη εδώ, στην σελίδα του εκδότη και στον κατάλογο τεκμηρίων του AlarmCall.