Ο κατασκευαστής επιβεβαιώνει επίσημα την ύπαρξη καρκινογόνου Οξειδίου του Αιθυλενίου σε δειγματοληπτικούς στειλεούς.

Σε συνέχεια της εργαστηριακής ανίχνευσης Οξειδίου του Αιθυλενίου (Ethylene Oxide – ΕΟ), απαγορευμένης καρκινογόνου, μεταλλαξιογόνου και τοξικής ουσίας, σε στειλεούς (δειγματοληπτικές μπατονέτες) rapid test για COVID-19, η ομάδα εμπειρογνωμόνων AlarmCall προχώρησε σε περαιτέρω εξακρίβωση του κρίσιμου αυτού ζητήματος. Ως αποτέλεσμα, επιβεβαιώθηκε εγγράφως η ύπαρξη Οξειδίου του Αιθυλενίου μέσω πιστοποιητικών που παρείχε ο ίδιος ο κατασκευαστής των συγκεκριμένων στειλεών που ελέγχθηκαν προηγουμένως εργαστηριακά, σε ποσότητα <2μg/g σε μετρήσεις που έγιναν 8 και 14 μέρες μετά την αποστείρωση τους.

Ο κατασκευαστής επιβεβαιώνει επίσημα την ύπαρξη καρκινογόνου Οξειδίου του Αιθυλενίου σε δειγματοληπτικούς στειλεούς.

Τα έγγραφα του κατασκευαστή αφορούν στειλεούς τύπου MFS-96000BQ που αποστειρώνονται με Οξείδιο του Αιθυλενίου (sterilized ΕΟ – Ethylene Oxide) οι οποίοι όταν προηγουμένως ελέγχθηκαν εργαστηριακά στην Κύπρο, ανιχνεύθηκε η ύπαρξη της απαγορευμένης καρκινογόνου, μεταλλαξιογόνου και τοξικής αυτής ουσίας σε επίπεδο συγκέντρωσης 36 φορές πιο πάνω από το όριο ανίχνευσης της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε. Η μέθοδος ανίχνευσης που χρησιμοποιήθηκε στηρίζεται στο γερμανικό πρότυπο L53.00-11999-11 με ανάλυση σε GC-EAD σύστημα αέριας χρωματογραφίας.

Υπενθυμίζουμε ότι βάσει του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών (ECHA), το Οξείδιο του Αιθυλενίου είναι απαγορευμένη ουσία με μηδενικό όριο λόγω του ότι έχει αναγνωριστεί και ταξινομηθεί ως καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος και τοξική. Τα τρόφιμα στα οποία ανιχνεύεται οποιαδήποτε ποσότητα Οξειδίου του Αιθυλενίου αποσύρονται άμεσα από την αγορά για λόγους ασφάλειας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Κυπριακής Δημοκρατίας και οδηγίες του ECHA.

Οι εν λόγω στειλεοί είναι του ίδιου τύπου με αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν ή/και χρησιμοποιούνται ευρέως σε δημόσια ή/και ιδιωτικά νοσηλευτήρια και εργαστήρια.

Εργαστηριακή επιβεβαίωση ύπαρξης απαγορευμένου καρκινογόνου Οξειδίου του Αιθυλενίου σε μπατονέτες rapid και PCR.

Βάσει των πιο πάνω ανησυχητικών για τη δημόσια υγεία ευρημάτων, θέτουμε εκ νέου τα εξής ερωτήματα:

 • Γιατί μετά από την ανοιχτή πρόσκληση για το σοβαρό αυτό θέμα προς το Υπουργείο Υγείας και αρμόδιους φορείς να διερευνήσουν το θέμα αυτό για το καλό της δημόσιας υγείας, αντ’ αυτού προσπάθησαν να το προσπεράσουν με προφάσεις για πρότυπα και απειλές για καταγγελία της ερευνητικής ομάδας;
 • Τι απαντούν οι “ειδικοί” τώρα που το καινούργιο εύρημα έρχεται κατευθείαν και επίσημα από την κατασκευάστρια εταιρεία με επιβεβαίωση ανίχνευσης <2μg/g (δηλ. μέχρι και 1.99μg/g) ΕΟ σε χρόνο 8 και 14 μέρες μετά την αποστείρωση του υλικού;
 • Τι απαντούν τώρα οι “ειδικοί” που προφασίζονταν ότι το ΕΟ χρησιμοποιείται για αποστείρωση χωρίς να είναι ανιχνεύσιμη η ύπαρξη του κατά την χρήση του;
 • Ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείς και ποιες οι ευθύνες τους;
 • Έχει ελεγχθεί ο εν λόγω ιατρικός εξοπλισμός κατά πόσο είναι συμβατός με τις πρόνοιες της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ιατρικό εξοπλισμό (MDR – Medical Device Regulation) EE 2017/745, όπως π.χ. για επικινδυνότητα, εκτίμηση κινδύνου και παρακολούθηση;
 • Έγιναν έρευνες και έλεγχοι καταλληλότητας πριν την εισαγωγή των στειλεών;
 • Τα πιστοποιητικά του κατασκευαστή επιβεβαιώνουν υπόλειμμα ΕΟ στο υλικό μετά από 8 και 14 μέρες. Αυτό δεν αποτελεί λόγο διερεύνησης κατά πόσο το ΕΟ παραμένει στην μπατονέτα μετά από μεγάλη χρονική περίοδο και άρα μπορεί να μεταφερθεί με έκθεση του στην ρινική βλεννογόνο;
 • Ποιοι οι κίνδυνοι για παιδιά και ενήλικες που υπόκεινται ανά 72 ώρες (ή και λιγότερο σε κάποιες περιπτώσεις) σε αυτό τον έλεγχο παρά τη θέληση τους όπως τους επιβάλλουν τα διατάγματα του Υπ. Υγείας; Να θυμίσουμε ότι στα τρόφιμα, σύμφωνα με έγγραφα του Υπουργείου Υγείας, ακόμα και χαμηλή ποσότητα ΕΟ να ανιχνευθεί, όταν είναι μακροπρόθεσμη η κατανάλωση υπάρχει η πιθανότητα καρκίνου και πρέπει να αποσύρονται άμεσα.
 • Ποια η διαφορά της ύπαρξης του ΕΟ σε τρόφιμα αφού μέσω στόματος και ρινικής κοιλότητας πάει κατευθείαν στο αίμα;

Κρούουμε κατ’ επανάληψη τον κώδωνα κινδύνου λόγω της άμεσης έκθεσης του πληθυσμού μέσω του ρινικού βλεννογόνου στην επικίνδυνη και καρκινογόνο αυτή ουσία και ζητούμε από τις αρμόδιες αρχές:

 • άμεση κατάργηση της χρήσης των συγκεκριμένων στειλεών μέχρι την διερεύνηση του θέματος,
 • άμεση διερεύνηση του θέματος για ευθύνες όπου αναλογούν σε περίπτωση επιβεβαίωσης των ευρημάτων μας,
 • επίσημη εκτίμηση κινδύνου με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της ΚΔ,
 • να χρησιμοποιηθούν εξετάσεις σάλιου για ταχεία ανίχνευση κατά τις οποίες δεν γίνεται επαφή με ανθρώπινους ιστούς όπως συμβαίνει στη Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

Επαναλαμβάνουμε το κάλεσμα μας στις αρχές της ΚΔ για άμεση απόσυρση του επικίνδυνου αυτού υλικού για λόγους δημόσιας υγείας, μέχρι να προβούν σε ενδελεχή έλεγχο για την ύπαρξη της επικίνδυνης αυτής ουσίας ή και άλλων επικίνδυνων κατάλοιπων.